Projekty

Projekty

Nadace ČEZ - Nadační příspěvek Mikroregionu Kahan dso

01/2018 − 01/2019

Mikroregion Kahan dso získal  nadační příspěvek  EDU 11_18  od Nadace ČEZ k úhradě nákladů na projekt  „Televizního zpravodajství z Mikroregionu Kahan dso 2018“ ve výši 400 000,- Kč. Termín realizace projektu je od 1/2018 do 1/2019. Celý projekt Specifikace položky „Zpracování měsíčního TV Zpravodajství MR Kahan dso v roce...

Kulturní dědictví EU nás spojuje

21.9.2018 − 23.9.2018

Projekt „Kulturní dědictví EU nás spojuje“  financovala Evropská unie v rámci programu „Evropa pro občany“ Platí pro Oblast 2.1 Opatření Partnerství měst   Účast: Projekt umožnil setkání 168 občanů, z nichž 56 pochází z města Šmartno pri Litiji  (Slovinsko), 112 z obcí Mikroregionu Kahan a města Brna Česká...

Kompostéry pro občany obcí mikroregionu Kahan

1.2.2017 − 1.9.2018

Kompostéry pro občany obcí mikroregionu Kahan - podrobnosti zde

Prezentace regionu 2017

01.01.2017 − 31.12.2017

Účelová neinvestiční finanční podpora z rozpočtu KÚ JMK ve formě dotace  na realizaci  akce : „ Prezentace regionu 2017“ z dotačního programu.: „ Program rozvoje venkova KÚ JMK pro rok 2017“. Prezentace a propagace regionu 2017 Informační tabule v členských obcích mikroregionu, značení mikroregionu na cyklistických trasách, Zpracování TV...

Nadace ČEZ - Nadační příspěvek Mikroregionu Kahan dso

01/2017 − 01/2018

Mikroregion Kahan dso získal  nadační příspěvek  EDU 18-17  od Nadace ČEZ k úhradě nákladů na projekt  „Televizního zpravodajství z Mikroregionu Kahan dso 2017“ ve výši 400 000,- Kč. Termín realizace projektu je od 1/2017 do 1/2018. Celý projekt Specifikace položky „Zpracování měsíčního TV Zpravodajství MR Kahan dso v roce...

Nadace ČEZ - Nadační příspěvek MR Kahan dso

02/2016 − 02/2017

Nadace ČEZ - Nadační příspěvek Mikroregionu Kahan dso Mikroregion Kahan dso získal  nadační příspěvek  EDU 14-16  od Nadace ČEZ k úhradě nákladů na projekt  „Televizního zpravodajství z Mikroregionu Kahan dso 2016“ ve výši 400 000,- Kč. Termín realizace projektu je od 2/2016 do 2/2017.   Celý projekt: Specifikace položky „Zpracování...

Prezentace a propagace regionu 2016

1.1.2016 − 31.12.2016

Účelová neinvestiční finanční podpora z rozpočtu KÚ JMK ve formě dotace  na realizaci  akce : „ Prezentace regionu 2016“ z dotačního programu.: „ Program rozvoje venkova KÚ JMK pro rok 2016“. Prezentace a propagace regionu 2016   Ucelená kolekce  propagačního materiálu Mikroregion  Kahan dso. Jednotný design.  Informační tabule, značení...

Zpracování měsíčního TV Zpravodajství MR Kahan dso

02/2015 − 02/2016

Nadace ČEZ - Nadační příspěvek Mikroregionu Kahan dso Mikroregion Kahan dso získal  nadační příspěvek  EDU 23-15  od Nadace ČEZk úhradě nákladů na projekt  „Televizního zpravodajství z Mikroregionu Kahan dso 2015“ ve výši 400 000,- Kč. Termín realizace projektu je od 2/2015 do 2/2016.   Celý projekt Specifikace položky „Zpracování...

"Československo, Česko a Slovensko a …“

09/2013 − 06/2014

Projekt v rámci 10/FMP výzvy s názvem „Československo, Česko a Slovensko a …“ z Regionu Bílé Karpaty z fondu mikroprojektů bude realizován Mikroregionem Kahan a Mikroregionem Velká Fatra, který je již několik roků partnerem našeho regionu. Spolufinancování projektu v rámci 10/FMP výzvy s názvem „Československo, Česko a Slovensko a …“ z Regionu...

Projekt meziobecní spolupráce

12/2013 − 06/2015

Projekt meziobecní spolupráce - svaz měst a obcí ČR Mikroregion Kahan se v úzké součinnosti s obcí s rozšířenou působností (ORP) Rosice stal smluvním partnerem projektu SMO ČR „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“, číslo projektu...

Strategie rozvoje MR Kahan

2014 − 2018

MR Kahan jako svazek obcí vstoupil v loňském roce, lépe řečeno je zakladatelem  MAS Brána Brněnska, o.s., která má sídlo v Kuřimi na MÚ. Vzhledem k tomu, že se činnost MAS, tak jako MR odvíjí od aktuální strategie území, proto MR i MAS zpracovává v letošním roce novou strategii. Je logickým krokem zpracovávat strategii společnou tak, aby obsahovala...

S kahanem za permoníky – marketing

1. Název projektu: S kahanem za permoníky – marketing turistické destinace Mikroregion Kahan   2. Lokalizace projektu: Mikroregion: Mikroregion Kahan Obce: Babice u Rosic, Kratochvilka, Lukovany, Ostrovačice, Příbram na Moravě, Rosice, Říčany, Tetčice, Újezd u Rosic, Vysoké Popovice, Zakřany, Zastávka, Zbýšov Okres: Brno-venkov Kraj: Jihomoravský   3. Předkladatel...

Celoživotní vzdělávání

01.09.2010 − 31.01.2012

Stručný obsah projektu: Projekt je zaměřen na vytvoření nabídky kurzů celoživotního vzdělávání v oblasti jazyků, ICT, podnikatelských a řídicích dovedností pro široké spektrum cílových skupin v mikroregionu Kahan. Mikroregion má ve srovnání s průměrem ČR i Jihomoravského kraje nízkou vzdělanostní strukturu obyvatelstva. Na tuto nevýhodnou skutečnost reaguje podporou vzdělávacích aktivit směřujících ke zvýšení konkurenceschopnosti pracovní síly. Za tímto účelem mimo jiné realizuje...

Cyklostezka permoníků

2010

Stručná charakteristika projektu Cílem projektu je zpracování  projektové dokumentace  cyklostezky do stádia územního rozhodnutí. Tato bude  navazovat  na  páteřní  cyklostezku vedoucí z Brna do města  Znojma  přes  Mikroregion Kahan  obcemi  Říčany, městysem  Ostrovačice, městem  Rosice do obce  Zastávka a dále  přes obec  Babice u Rosic do  města Zbýšova k dolu...

Přeshraniční spolupráce ČR – SK

Mikroregion Kahan  realizuje mikroprojekt r.č. CZ/FMP.02/0084 „ Spolupráce  komunit na obou stranách hranice k dalšímu rozvoji regionů a česko- slovenskému přátelství“. Operační program:  Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 - 2013Prioritní osa:  1. Podpora sociokulturního a hospodářského rozvoje...

Zavádění místní agendy 21 v MR KAHAN DSO

ZAVÁDĚNÍ MÍSTNÍ AGENDY 21 V MIKROREGIONU KAHAN DSO Mikroregion Kahan realizuje projekt „Zavádění Místní Agenda 21“ (MA21)  z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. Místní Agenda 21 prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování a řízení a...

Revitalizace a doplnění mobiliáře Stezek permoníků

2010

Stručná charakteristika projektu Cílem projektu je obnova a doplnění mobiliáře cykloturistických okruhů Stezky permoníků I. a II. Časový harmonogram prací Časový harmonogram byl stanoven vzhledem k charakteru obsahu projektu s ohledem na vhodná roční období.   2010 Etapa / Aktivita projektu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Příprava projektu,...

Dotační a projektové poradenství

2010

Stručná charakteristika projektu: Cílem projektu je komplexní a systematický rozvoj mikroregionu Kahan prostřednictvím odborné podpory pracovníků mikroregionu rozpracování rozvojových projektových záměrů. Součástí této podpory bude i odborné vzdělávání pracovníků mikroregionu a obcí, rozpracování prioritních záměrů...

Strategické plánování

2009

Stručná charakteristika akce: V roce 2008 do Mikroregionu Kahan přistoupilo 6 nových obcí, proto má akce za cíl aktualizovat Strategii rozvoje Mikroregionu Kahan a zpracovat Akční plán Mikroregionu Kahan pro roky 2009 – 2013. Akce zahrnuje: rozesílku a zpracování dotazníkového šetření; 1 facilitované pracovní jednání s prezentaci výsledků dotazníkového šetření, stanovení strategické vize a cílů, získání projektových námětů; zpracování námětů, aktualizaci strategie a...

Strategické a projektové poradenství

2009

Stručná charakteristika (anotace) projektu: Cílem projektu je komplexní a systematický rozvoj mikroregionu Kahan prostřednictvím odborné podpory pracovníků mikroregionu při aktualizaci strategického plánu, zpracování akčního plánu a dalšího rozpracování rozvojových projektových záměrů. Součástí této podpory bude i odborné vzdělávání pracovníků mikroregionu a obcí, rozpracování prioritních záměrů a zpracování kompletní žádosti některého z aktuálních záměrů. Tento systematický přístup...

Renovace Dolu Simson - I. etapa

2009

Stručná charakteristika (anotace) projektu:  Obsahem projektu "Renovace Dolu Simson pro účely rozvoje cestovního ruchu v Mikroregionu Kahan – I. etapa" je zpracování komplexní Studie renovace a využití Dolu Simson, která bude obsahovat analýzu stávajícího stavu, návrh celkového využití budovy, těžní věže a bezprostředního okolí pro cestovní ruch a předběžnou kalkulaci nákladů nutných stavebních úprav. Součástí zpracování Studie renovace a využití...

S Kahanem za permoníky

2008 − 2009

Mikroregion Kahan dso  podal žádost v červenci 2008  s názvem  „ S Kahanem za permoníky“. Rozpočet  projektu je v rozsahu  cca 1 100 000,- Kč. S KAHANEM ZA PERMONíKY - Účelem projektu Mikroregionu Kahan propagace regionu jihozápadního Brněnska jako ojedinělé destinace na jižní Moravě s historií a památkami po těžbě černého uhlí. Cílem projektu pak je vytvoření turistických nabídek pro různé cílové skupiny (rodiny s dětmi, turisty v aktivním věku,...

Podpora projektového manažera

1/2008 − 12/2008

Mikroregion Kahan dso  podal žádost  o finanční podporu . Podpora zpracování rozvojových projektů mikroregionů a místních akčních skupin v Jihomoravském kraji připravované na čerpání finančních prostředků EU Stručný popis projektu: Projekt je zaměřen na zpracování dokumentace pro rozvojové  projekty mikroregionu „Destinační management Mikroregionu Kahan“ a „Zvýšení kvality vzdělávání v Mikroregionu Kahan“. V rámci zpracování projektové dokumentace...

Stezky permoniků – II etapa

1/2008 − 12/2008

Mikroregion Kahan dso  podal žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje v roce 2008.  INTEGROVANÉ PROJEKTY VENKOVSKÝCH MIKROREGIONŮ - dotační titul  7 Stručná charakteristika (anotace) projektu: V rámci projektu bude rozšířen turistický produkt cyklotras „ Stezky permoníků“ o další trasu procházející městem Rosice a obcí Tetčice, bude vylepšen informační systém cyklotras o informační panely a odpočinky a opraveno stávající...

Projektové a dotační poradenství

1/2008 − 12/2008

Mikroregion Kahan dso podal žádost o poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova JmK v roce 2008. Projekty obcí na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova - dotační titul 6 Stručná charakteristika:  Poradenství pro rozvoj mikroregionu v návaznosti na zpracovanou  Strategii rozvoje Mikroregion Kahan a to zejména v oblasti cestovního ruchu, občanské vybavenosti, technické infrastruktury, péče o krajinu nebo hospodářského rozvoje a spolupráce. Návrh rozpočtu...

Destinační management mikroregionu Kahan

4/2008 − 4/2009

28.2.2008 Mikroregion Kahan dso podal žádost v rámci ROP NUTS II Jihovýchod v prioritní ose 11. 2. Rozvoje udržitelnosti cestovního ruchu a v oblasti podpory 11. 2. 2 Rozvoje služeb v cestovním ruchu projekt „Destinační management mikroregion Kahan“ s plánovaným termínem realizace – zahájení duben 2008, ukončení duben 2009. Stručný popis projektu: V oblasti cestovního ruchu je cílem Mikroregion Kahan dso zvýšení turistické atraktivity, zkvalitnění služeb pro...

Zlepšení propagace Mikroregionu Kahan

6/2007 − 2/2008

Cílem projektu Zlepšení propagace Mikroregionu Kahan je zajištění komplexní propagace turistických cílů i jednotlivých obcí mikroregionu. Součástí projektu je vytvoření tištěných propagačních materiálů, instalace informačních panelů v terénu, zpracování internetových stránek mikroregionu a uspořádání sympozia o cestovním ruchu. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a Jihomoravským krajem.