Tetčice

Tetčice

Místní úřad

Palackého 177
664 17, Tetčice
Tel.: +420 546 411 037
E-mail: obec@tetcice.cz
Web: www.tetcice.cz

Historie a současnost

Tetčice jsou zatím nejvýchodnější obcí, která je členem mikroregionu „Kahan“. Nacházejí se v přírodním parku Bobrava. Říčka Bobrava také vesnicí protéká. Průměrná výška obce je 300 m n. m. Geomorfologicky se naše oblast nazývá Bobravská vysočina. Aktuální počet obyvatel je 1100, mají však velký obecní katastr. Svou plochou 1555 ha se řadí mezi přední obce v celém okrese. Z celkové plochy území katastru zaujímají lesy převážnou většinu – celých 1116 ha. Tvoří je rozsáhlý komplex „polesí Bučina“ rozprostírající se východně a jihovýchodně obce. Vrchol Bučina má výšku 444 m n. m. Není však nejvyšší, nedaleký Herzán měří 452m. Na Bučině jsou tři hájenky, dvě jsou nahoře na hřebeni, třetí se nachází při silnici do Střelic, proti omickému nádraží.

Tetčice jako lidské sídlo jsou prastaré. To nám dokládají archeologické nálezy zahrnující celý pravěk. Nálezy na našem území jsou:

• ze starší doby kamenné – paleolitu
• mladší doby kamenné – neolitu
• pozdní doby kamenné – eneolitu
• doby bronzové – tato je na našem území nejhojněji zastoupena

Významně tomu přispěly rozsáhlé nálezy mohyl z 30. let 20. st. objevených na „Křibech“. Hroby byly z mladší doby bronzové se smíšenou velaticko-lužickou kulturou.

Vznik vesnice lze datovat počátkem 12. st. Za nejstarší písemnou zmínku o Tetčicích je považován zápis v Kosmově Kronice české, kde se uvádí, že roku 1104 byly Tetčice, spolu s jinými vesnicemi darovány právě založenému třebíčskému klášteru. Diskutabilní otázkou je, zda zde latinsky uváděné „Tuchssici cum vinea“ jsou skutečně naše Tetčice. Další zmínka o Tetčicích pochází z r. 1240, kdy král Václav I. věnoval právě založenému cisterciáckému klášteru „Porta Coeli“ několik vesnic, mezi nimiž byly i Tetčice.

Významné památky

Socha sv. Jana
Dominantou Tetčic je socha sv. Jana nacházející se na vrcholu skalky poblíž nádraží. Pochází z poloviny 18. st.
Kamenný kříž
U skalky je též kamenný kříž se dvěma pylony z r. 1850. Křížů je v obci celkem 5, nejstarší z r. 1794.

Kaple sv. Floriana
Uprostřed vsi stojí kaple sv. Floriana, která byla postavena v r. 1764. Původně byla bez věže, která k ní byla přistavěna v r. 1886.
Boží muka
Za vesnicí, při silnici k Neslovicím, stojí boží muka.

Pomník obětem
Ve vsi stojí také pomník obětem padlým v I. světové válce z r. 1930.

Ubytování

Hotel u Crlíků
Palackého 4
Tel.: +420 546 410 455
Web: www.crlik.cz

Stravování

Hotel u Crlíků
Palackého 4
Tel.: +420 546 410 455
Web: www.crlik.cz

Restaurace U Ševčíků
Palackého 345
Tel.: +420 546 413 287
Web: www.usevciku.cz

Rybářská bašta
Křiby 332
Tel.: +420 739 418 943

Pizerie Zahradní Pivnice
Palackého 13
Tel.: +420 603 820 685

Kulturní zařízení

Sokol Tetčice
Tyršova 200
Tel.: +420 702 679 509

Tradiční akce

Únor
• Dětský karneval a maškarní ples

Duben
• Turnaj v malé kopané – „O VELIKONOČNÍHO BERÁNKA“

Květen
• Tetčická pouť

Červen
• Krojované slavnosti

Září
• Tetčické hody