Významné památky

Významné památky

Babice u Rosic

Kaple sv. Antonína Paduánského
Původně stávala v obci na návsi dle ústního podání malá zvonice, která měla zděný spodek a dřevěnou horní část se zavěšeným zvonem. Před zvoničkou stály dvě lípy, které zde stojí dodnes. V roce 1863 byla na místě staré zvoničky postavena kaple. Kaple se původně honosila dvěma zvony, ale za druhé světové války byly zrekvírovány pro válečné účely na děla. Dnes je v kapli jen menší zvon vyrobený roku 1943. V roce 1925 musela být zchátralá šindelová střecha věže obnovena. Původní cibulovitá věž dostala tvar jehlanu a byla pokryta plechem.
Pamětní kříž k odchodu Napoleonovy armády
Do zdejšího kraje velmi citelně zasáhly napoleonské války. Když v roce 1805 císař František I. po obsazení Vídně prchl do Brna, začala se stahovat k tomuto městu rakouská a ruská vojska a jim v patách i Napoleonova armáda. První voje Francouzů se objevily v Babicích 19.listopadu 1805 a již následujícího dne projel brněnskou branou sám císař Napoleon se svojí gardou. Na počest odchodu francouzských vojsk nechali později místní u cesty do Rosic vztyčit pamětní kříž. Na pomníku jsou vytesána jména tehdejších babických konšelů. Roku 1882 byl u kříže vysázen švestkový sad na paměť zasnoubení korunního prince Rudolfa. Dle tehdejšího usnesení Obecního úřadu byl sad nazván „Rudolfův sad“.
Důl Ferdinand
Severozápadním směrem od obce se nacházel Důl Ferdinand, v němž se těžilo černé uhlí v letech 1862–1955. Maximální dopravní hloubka šachty byla 794 metrů a důl měl 8 pater. Svědkem činnosti dolu jsou zbytky budov spojených s těžbou a také dodnes patrná halda, jejíž materiál posloužil i k zasypání dolu po jeho uzavření v roce 1992.Lukovany

Kostel sv. Václava
Kostel pochází ze 13. století a byl vystavěn v románském slohu. Vchází se do něj věží s cibulovitou střechou, v níž jsou umístěny tři zvony. Největší, ulitý v 19. století, váží úctyhodných 89 kg. Oltář zdobí dřevěné zlacené sochy sv. Benedikta a Maura a malý olejový obraz sv. Václava. Za ním vystupuje socha Panny Marie s Ježíškem. Všechny sochy pochází z Oslavanského kláštera, (čárka) zrušeného Josefínskými reformami v roce 1782. Pod kostelem byly objeveny zbytky chodeb spojující kostel se sousedním velkostatkem, lidově zvaným „Purk“.
Kulturní dům
Původně býval domem potravního spolku Svornost, který zajišťoval ve 2. polovině 19. století zásobování místních obyvatel. Na stěně domu je umístěna pamětní deska baronky Hirschové, která se svým manželem vlastnila v téže době rosické panství a poskytla darem pozemek pro stavbu domu. Pamětní deska byla instalována v roce barončina úmrtí (1899), v padesátých letech 20. století však byla odstraněna a znovu odhalena až v září 2006.


Neslovice

Kostel Narození Panny Marie
Jednou z několika mála historických budov, které k obci neodmyslitelně patří, je pozdně barokní kostel Narození Panny Marie. Byl postaven v letech 1782 –1784, kdy byla nejprve vybudována hlavní loď, později byly přistavovány sakristie, předsíň a boční kaple. Kostel v Neslovicích je zasvěcen Panně Marii – hody se slaví na svátek Narození Panny Marie 8. září. Nejen v historických spisech je zaznamenáno, jak byl kostel na konci druhé světové války zasažen do věže střelou z tanku. Ihned po válce byl opraven.
Kaple sv. Gottharda a Floriána
Druhou stavební památkou je na vyvýšeném místě uprostřed obce stojící klasicistní kaple sv. Gottharda a Floriána z počátku 19. Století.


Ostrovačice

Kostel sv. Jana Křtitele a sv. Václava
Románské základy presbytáře pochází již z 12. století, samotný kostel byl vystavěn v barokním stylu koncem 17. století. Roku 1718 byl rozšířen o kapli sv. Barbory, kterou zdobí fresky Jana Jiřího Etgense. Drobné stavební úpravy byly prováděny v roce 1803, kdy byla v klasicistním stylu přistavěna nová chrámová předsíň, a po zrušení původního hřbitova kolem kostela a zbourání zdi s kaplí sv. Jana Nepomuckého, byla v severní části přistavěna nová sakristie. Ve věži se nachází tři zvony z let 1593 – 1601.
Fara s prelaturou
Po požáru původní fary byla na jejím místě roku 1674 vystavěna zcela nová budova, která byla v roce 1692 rozšířena o tzv. prelaturu – rezidenci, která sloužila rajhradskému konventu jako útočiště ve válečných časech. Projekt přístavby pochází pravděpodobně z dílny Jana Blažeje Santiniho. Pod farou se nachází velké sklepní prostory a zasypané chodby dokazují, že původně byla propojena i s jinými budovami v obci. Bohužel prelatura je dnes v havarijním stavu.
Socha sv. Jana Nepomuckého
Na západní straně kostela pod věží je umístěna barokní socha světce z roku 1766, která by měla být dílem Antonína Schweigla. Roku 2002 z ní však byl odcizen jeden z andělíčků. Latinský nápis na sousoší říká: „Ty, který jsi úzkostlivě zachovával svátostnou pečeť mlčení, pros nebešťany, aby nás ochránili před hříchem, morem, hladem a válkou“.
Hraniční kámen
U farní zdi se nachází pískovcový kámen z roku 1735, který původně ohraničoval lesní katastr rajhradských benediktinů.
Pamětní kámen
Nachází se v jihovýchodní části obce u původní císařské silnice Praha − Jihlava − Brno. Pískovcový kámen upomíná na výbuch střelného prachu dopravovaného vojenským transportem do Brna, při kterém byly značné ztráty na životech. K neštěstí došlo 3. července 1793.
Pomník Emilie Topinkové – Dočkalové, socha Helenky
V poslední řadě na levé straně místního hřbitova se nachází hrob „první Helenky“ z Mrštíkovy Pohádky máje, jak uvádí nápis na mramorovém náhrobku. U nedaleké Podkomorské myslivny byla roku 1949 odhalena socha Helenky od akademického sochaře Emila Hlavici.
Pomník padlých
Uprostřed náměstí naproti kostelu byl roku 1922 vystavěn pískovcový pomník na památku ostrovačickým obětem z I. světové války.
Pamětní pylon
Žulový sloup s půdorysem rovnostranného trojúhelníku byl na náměstí odhalen roku 1998 při příležitosti oslav 950. výročí od písemně doložené existence obce.
Pamětní desky
Deska z roku 1990 věnovaná Vilému Mrštíkovi je umístěna na budově základní školy. Pamětní deska Karla Želenského byla odhalena rok po umělcově smrti (1936) na budově dnešní radnice, v roce 1950 byla přemístěna na jeho rodný dům, později sňata a uskladněna a roku 1993 byla opět umístěna na čelní stěnu úřadu městyse.
Místní kříže
Na různých místech v obci se dochovalo několik křížů, většinou ze začátku 20 století. Nejstarší se nachází v ulici Žebětínská a je z roku 1820, další je v ulici Osvobození (1902), před hřbitovem v ulici Veveří (1904), v ulici Žebětínská (1908) a nedatovaný kříž je také před kostelem.


Příbram na Moravě

Kaple sv. Floriána a Panny Marie
Základní kámen kaple zasvěcené patronu Příbrami sv. Floriánovi položili místní obyvatelé v roce 1992. Do té doby jim sloužila malá zděná kaplička s obrazem sv. Floriána na okraji obce. Nová kaple byla vysvěcena v roce 1999 a její půdorys tvoří elipsa, k níž se přidružují elipsovité „buňky“. Na jihu je zpovědní místnost, na severu předsíň a sakristie. Celkový tvar kaple znázorňuje podobu Noemovy archy. Zajímavostí interiéru je plastika Krista na kříži se zvýrazněným srdcem.
Pamětní kříž k odchodu Napoleonovy armády
Francouzská vojska se během tažení na Moravu v roce 1805 pramálo ohlížela na místní obyvatele a často jim zabavováním potravin a píce pro koně zle škodila. Na oslavu jejich odchodu tedy obyvatelé Příbrami postavili v roce 1806 pamětní kříž s následujícím textem: „Tento kříž po odgiti Francosv gest postaveni od obce Příbramské. Ro. 1806.“
Příbramský mlýn
V malebném údolí potoka Habřina se nachází rozlehlá budova bývalého příbramského mlýna, který připomíná zašlou slávu vodních mlýnů v regionu. I když je objekt veřejnosti nepřístupný, představuje svou polohou zajímavé zastavení na červené turistické trase spojující údolí Bílého potoka na severu a údolí Oslavy na západě.Rosice

Zámek
Rosický zámek byl vybudován v letech 1570–1579 jako typická renesanční stavba s arkádovým nádvořím, která nahradila původní středověké sídlo ze 13. století. Do této podoby byl přestavěn za panování rodu Žerotínů, kteří Rosice získali v roce 1562. Přes pozdější úpravy zůstal na zámku dochován značný počet renesančních prvků. Kromě dominujících arkád se jedná o klenby v přízemí a v prvním poschodí, kamenné části portálů a sloupů. Od dubna do září probíhají na zámku pravidelné prohlídky expozic, výstavy v galerii, koncerty dobové hudby a koncem školního roku i prohlídkové pořady s historickou tématikou pro žáky základních škol.
Kostel sv. Martina
Děkanský a farní kostel sv. Martina se nachází na jižním svahu návrší pod zámkem. Románská okna ve věži svědčí o jeho stáří. Gotická sakristie pochází ze 13. století, severní kaple asi z poloviny 14. století. V 15. století byl přestavěn do gotického slohu, pozůstatky z tohoto období zdobí přední část kostela. Nejmladší částí kostela je jižní kaple postavená v období renesance. Hlavní oltář sv. Martina byl postaven roku 1768. V pozdějších dobách byl kostel několikrát modernizován. V blízkosti kostela se rozkládá bývalý hřbitov.
Kaple Nejsvětější Trojice
Kapli Nejsvětější Trojice nechal před třemi sty lety postavit tehdejší majitel rosického panství Jiří Hausperský z Fanalu. Kaple je architektonicky velmi zajímavá. Vnitřní prostor má trojúhelníkový tvar s hlavním oltářem orientovaným směrem východním a pobočnými oltáři v jihozápadní a severozápadní části. V prvním poschodí jsou umístěny dvě oratoře a kůr, na kterém dříve bývaly starobylé varhany, zničené v průběhu druhé světové války. Do třicátých let minulého století byla střecha kaple kryta šindelem. Součástí historické a přírodní památky kaple Nejsvětější Trojice je lipová alej s 12 kamennými památníky. Památníky jsou zdobeny vtesanými symboly Křížové cesty. Půvabné návrší s kaplí proslulo v minulosti tradičními poutěmi. Tato tradice se dodržuje dodnes. Pouť se koná každoročně na svátek Nejsvětější Trojice, který vychází na osmou neděli po Velikonocích.
Po celý rok jsou volně přístupné dva okruhy naučné stezky Rosickou historií. Dvanáct informačních panelů připomíná architektonické a kulturní památky, místní průmysl a významné osobnosti. Doprovodné texty jsou přeloženy do angličtiny a němčiny a jsou doprovozeny řadou fotografií.

Včelařský skanzen
S vystavenými exponáty z včelařské historie je zajímavou turistickou atrakcí. Ve venkovním areálu se nacházejí moderní včelíny i úly z dob našich předků. V areálu muzea sídlí knihovna Českého svazu včelařů a včelařská chovatelská stanice.
Kontaktní telefon: +420 604 939 464

Říčany

Farní kostel sv. Petra a Pavla
o němž je písemná zmínka již v roce 1349 a který zničil požár v r. 1709, stával v místě, kde je nyní pomník padlých. Základní kámen dnešního kostela byl položen r.1754. Je raritou mezi stavbami tohoto druhu. Proti pravidlům je oltář na západní a vchod na východní straně. Příčina odchylky tkví patrně v nezpevněném podloží – dříve rybník. Tak došlo ke stranovému otočení stavby a říčanským se podle toho říká „rakaři“.
Kaplička panny Marie (zvonice)
byla přestavěna z původní kostnice na starém hřbitově, jenž byl využíván do roku 1879
Pomník padlým
dodal v r. 1923 sochař a kameník Julius Mergenthal z Kroměříže. Tvoří jej vysoký sokl z hrubého pískovce, na kterém spočívá čtyřboký obelisk z hlazeného pískovce, sestávající ze tří stupňovitě na sebe položených částí. Kolem pomníku je ohrada ze železného mřížoví vsazeného do 4 nárožních kamenných sloupců. Je doplněn pamětními deskami se jmény rodáků, kteří padli v době 1. a 2. světové války.Tetčice

Socha sv. Jana
Dominantou Tetčic je socha sv. Jana nacházející se na vrcholu skalky poblíž nádraží. Pochází z poloviny 18. st.
Kamenný kříž
U skalky je též kamenný kříž se dvěma pylony z r. 1850. Křížů je v obci celkem 5, nejstarší z r. 1794.

Kaple sv. Floriana
Uprostřed vsi stojí kaple sv. Floriana, která byla postavena v r. 1764. Původně byla bez věže, která k ní byla přistavěna v r. 1886.
Boží muka
Za vesnicí, při silnici k Neslovicím, stojí boží muka.

Pomník obětem
Ve vsi stojí také pomník obětem padlým v I. světové válce z r. 1930.

Újezd u Rosic

Kaple sv. Františka
Jedinou významnou památkou v obci je kaple sv. Františka z roku 1852, která je součástí historického jádra obce. Je to jediná zachovaná historická stavba v obci. Původně šlo stavbu zvonice. Zvuk zvonu, tzv. „umíráčku“ v této kapličce oznamoval a oznamuje obyvatelům obce skonání některého z nich a v minulosti zvuk tohoto zvonu doprovázel pohřební průvody. V minulosti, i dnes se v den sv. Františka Serafinského koná v kapličce mše svatá, která je součástí historie obce.


Vysoké Popovice

Kostel sv. Jana Křtitele
Původně románský farní kostel byl do dnešní podoby přestavěn v roce 1882. Na místo dřívější dřevěné vížky, která shořela při požáru, byla dostavěna nynější věž kamenná věž . Kostel má tři oltáře v románském slohu, hlavní oltář sv. Jana Křtitele pochází z roku 1890. Na věži odbíjí čas tři zvony, největší z nich, zvon sv. Jan z roku 1886, váží úctyhodných 506 kg. Ke kostelu patří budova fary z 18. století.
Budova obecního úřadu
Jedná se o původní budovu staré školy z roku 1831, která byla po roce 1945 přizpůsobena potřebám obecního úřadu. Dnes zde sídlí také pošta.


Zakřany

Kaple sv. Donáta
Původně stávala v centru obce dřevěná kaple, kterou nahradila v roce 1856 kaple zděná. Ta byla následkem neodborné práce při přístavbě školy porušena, a tak musela být v roce 1888 zbořena. Ve stejném roce postavili místní obyvatelé "Ku cti a chvále sv. Donáta" novou zděnou kapli, sloužící svému účelu dodnes. Ve věži kaple jsou zavěšeny zvony z roku 1969: větší nazvaný Sv. Cyril a Metoděj a menší Maria.
Boží muka a památeční kámen
Při vozové cestě ve směru na Vysoké Popovice naproti zemědělskému družstvu se nachází pěkně zdobená boží muka a památeční kámen s neuměle vytesaným křížem. Původně zde ležely tyto kameny tři na paměť nešťastné lásky. Podle pověsti se dva zakřanští hoši zamilovali do stejné dívky a při šarvátce mezi oběma soky zahynuli nakonec oni i jejich vyvolená. U silnice do Vysokých Popovic stojí také zděná kaplička zasvěcená sv. Janu Nepomuckému.


Zastávka

Důl Julius
Důl Julius byl jedním z nejvýznamnějších dolů rosicko-oslavanské pánve. Těžní věž a uhelné prádlo, vypínající se nad Zastávkou, se po několik generací staly symbolem obce. Mimo těžbu uhlí byly u dolu Julius také provozy na výrobu černouhelných briket ve tvaru vajec. Tzv. „zastávecké bulky“ se vyráběly z uhelného prachu a příměsí pryskyřic. Důl byl uzavřen v roce 1992.
Kaple sv. Jana Křtitele
Na místě kaple stával původně tzv. Cechhaus, kde se shromažďovali horníci před sfáráním do dolu Julius a kde obdrželi denní pracovní rozkazy. Později zde byl umístěn konzum a roku 1911 byl dům přestavěn a vysvěcen na kapli sv. Jana Křtitele - patrona horníků.
Kamenný domek
Originální kamenný dům stojící na konci obce u silnice směrem na Vysoké Popovice byl postaven Františkem Pospíšilem v roce 1911 na místě zbořeného domu. V roce 1937 byla provedena přístavba pro prodejnu masa a uzenin. Dnes se jedná o soukromý objekt.
Červený domek
Tento netradiční domek byl vystavěn v roce 1920 Rosickou hornickou společností pro čtyři rodiny horníků. V padesátých letech byl prohlášen za památkově chráněný. Dnes je využíván jako soukromý obytný dům.


Zbýšov

Kostel sv. Martina
Dnešní novorománský kostel byl postaven v letech 1893–94 na místě původního kostela, o němž existuje písemný záznam v biskupském dekretu z roku 1676. V té době měl jen jeden oltář, dva zvony, jeden stříbrný kalich a vedle něj stála chaloupka, ve které přebýval poustevník. Dodnes se zachovaly oba zvony, větší z r. 1652 a menší z r. 1762. Jeden ze stávajících oltářů je zasvěcen patronce horníků sv. Barboře. Zajímavostí jsou varhany s hornickým znakem.
Těžní věž dolu Simson
Důl Simson byl otevřen v roce 1848. Do dnešních dnů se zachovala těžní věž ocelové příhradové konstrukce z počátku 20. století, která se tyčí nad jámovou budovou. V roce 1987 byla důlní věž prohlášena za technickou památku, bohužel není přístupná veřejnosti.
Těžní věž dolu Jindřich II
Důl Jindřich II se stal svou hloubkou 1550 metrů nejhlubším dolem na černé uhlí v ČR a patřil i k nejhlubším v Evropě. Hloubení dolu probíhalo v letech 1964 − 1969. Nepřehlédnutelná těžní věž se nachází severovýchodně od centra města a je pro veřejnost nepřístupná.
Muzeum průmyslových železnic
V areálu bývalého dolu Jindřich II je možné shlédnout expozici Muzea průmyslových železnic. K vidění jsou lokomotivy a vagóny shromážděné ze zrušených dolů, lomů, cihelen či jiných průmyslových úzkorozchodných železnic z celé ČR. Muzeum pořádá jízdy úzkorozchodných lokomotiv na vlečce ze Zbýšova do Zastávky.